วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นายพีรวัฒน์             บุญครอบ        ม.4/8       เลขที่    5
นางสาวปรียาภรณ์   โสภา              ม.4/8       เลขที่   29
นางสาวพิชญาภา    บุญเชิด           ม.4/8       เลขที่   34
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์   ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์